නවතම පුවත් සම්පිණ්ඩනයන් හා සිදුවීම්

තව දුරටත් කියවන්න...

අමාත්‍යාංශයට අනුගත ඒකකයන්

ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන නියෝජිතායතනය
ශ්‍රි ලංකා හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය
TRCSL

තව දුරටත් කියවන්න...

ශ්‍රි ලංකාවේ අංකිත මූලාශ්‍රයන්

තව දුරටත් කියවන්න...

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සංරචකයන්

තව දුරටත් කියවන්න...

වෙනත් තොරතුරු

ප්‍රකාශනයන්

තොරතුරු දැනගැනීම පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ලිපිලේඛණයන්

අමාත්‍යාංශ ව්‍යාපෘති

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්

පුවත් සහ සිදුවීම්

ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සහ තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ කාලීන සිදුවීම් පෙළහර

DIGITAL~~INFRASTRUCTURE~~AND~~INFORMATION~~TECHNOLOGY~~DIVISION

MINISTRY`OF` DEFENCE